Polityka prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku aktualne pozostają poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sklep internetowy

ADMINISTRATOR DANYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest sklep internetowy www.balonovo.slask.pl

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować pod adresem e-mail: sklep@balonovo.slask.pl   lub telefonicznie: 881 351 581 .

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

3. Podane dane mogą być przetwarzane w celu:

A. podjęcia na żądanie Klienta sklepu internetowego działań zmierzających do przedstawienia oferty oraz zawarcia umowy ze sklepem internetowym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

B. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na sklepie internetowym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

C. marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez sklep internetowy –  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO,

D. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes sklepu internetowego art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

E. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu sklepu internetowego polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes sklepu internetowego art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być upoważnieni przez Administratora:

A. pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby realizować swoje obowiązki,

B. współpracownicy – podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych z administratorem danych, 

C. dostawcy systemów informatycznych i usług IT,

D. podmioty świadczące na rzecz sklepu internetowego usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

E. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, 

F. operatorzy pocztowi i kurierzy,

G. organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach wskazanych powyżej, chyba, że przepisy prawa nakazują inaczej. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

7. Klient sklepu internetowego ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy.